Política de Privacitat

Us demanem que llegiu amb atenció aquesta Política de Privadesa, en la qual es descriu l’ús que fem de les dades que vosté ens facilita, d’acord sempre al que exigeix ​​el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), a la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i resta de normativa concordant que pugui ser aplicable. El nostre objectiu és la transparència en la informació facilitada per a la seva comprensió adequada per vostè com a usuari. No obstant això, si després de llegir-lo us queda algun tipus de dubte sempre podeu adreçar-vos a nosaltres a través de qualsevol dels canals de comunicació posats a la vostra disposició i us l’aclarirem.

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El titular responsable de la página web “safetroop.com” así como de la Apps de Safetroop (entre otras, la App “Connectpol”) es la entidad SAFETROOP TECHNOLOGIES, SL.

Datos de contacto del responsable: SAFETROOP TECHNOLOGIES, S.L. (en adelante “SafeTroop”), con CIF B44925204 y domicilio social en Carrer de L’escorial 115, P. 5, pta , CP 08024 (Barcelona), España, constituida ante el registro Mercantil de Barcelona en fecha 19 de junio de 2023 (T 48829 , F 199, S 8, H B 597776, I/A 1) y correo electrónico info@safetroop.com.

II.- PRINCIPIS CONFORME AL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

Ens comprometem a tractar les dades personals (d’ara endavant les “dades”) facilitades conforme als següents principis recollits al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

 • Legalitat: només recopilarem les vostres Dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les vostres dades personals de manera incompatible amb els esmentats propòsits.
 • Licitud: d’acord amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades, les vostres dades personals seran gestionades sempre que manifesteu el vostre consentiment exprés per al tractament d’aquestes dades com a forma d’externalització de la vostra voluntat i consentiment lliure i informat. Les vostres dades personals podran ser necessàries per formalitzar un contracte, acord o servei, en què l’interessat és part, per donar compliment a obligacions legals, per protegir interessos vitals de l’interessat i una altra persona física, per complir amb una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament o que satisfaci els interessos legítims perseguits pel responsable del tractament quan aquests no vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat ni la protecció de dades personals de l’interessat.
 • Lleialtat i transparència: d’acord amb l’article 5 del Reglament General de Protecció de Dades com a manifestació de la transparència i que en prova és que s’informa l’interessat de l’existència de l’operació de tractament i els seus fins.
 • Minimització de dades: limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: només recollirem les vostres dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i que mantenim en la forma de processar-les.
 • Precisió: mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.
 • Seguretat de les Dades: apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir el nivell adequat de seguretat atenent els riscos i naturalesa de les dades amb la finalitat de prevenir que aquestes siguin divulgades o que personal no autoritzat hi accedeixi, o davant de qualsevol pèrdua o alteració. En definitiva, qualsevol forma de tractament il·lícit.
 • Qualsevol persona que, havent generat el seu consentiment per a la recollida de dades, vulgui sol·licitar qualsevol gestió sobre el tractament, se’l reconeix i podrà exercir: el dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. El seu exercici serà gratuït i aquesta sol·licitud es corregirà en el termini d’un mes a prorrogar per dos mesos més atenent circumstàncies excepcionals com, per exemple, el nombre de sol·licituds, complexitat, o altres de naturalesa similar.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant el temps necessari i per als fins del tractament sense dilacions indegudes, i durant la qual, la pròpia dels usuaris i clients estarà a disposició dels mateixos quan la sol·licitin.
III.-CONSENTIMENT DE L’USUARI:

L’emplenament del nostre formulari de registre, prèvia acceptació de la present Política de Privadesa, suposa el consentiment inequívoc, per part de l’usuari, al tractament automatitzat de les dades d’acord amb les condicions de privadesa del Web.
Les dades recollides són les necessàries per respondre a la vostra sol·licitud d’informació o, en cas de contractació del servei d’alguna de les aplicacions de SafeTroop, i són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats concretes.
Com s’ha indicat a l’Avís Legal, la privadesa dels usuaris de les apps està assegurada. Només es pot rastrejar, geolocalitzar o monitoritzar si activa el senyal d’alerta, i no es pot rastrejar cap localització pel mer accés a les aplicacions.
Això no obstant, això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat, donant-se de baixa per qualsevol dels mitjans posats a disposició de l’usuari. En el cas de contractació del servei, caldrà estar als canals posats a la seva disposició per tramitar la baixa del servei de cara a tractament de les dades des del moment de la dita baixa, així com a la conservació i/o bloqueig de les dades ateses les característiques dels serveis d’emergència que es gestionen a través de les diferents aplicacions.

IV.- FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

Quin ús us donarem a la informació personal que utilitzem?:

 • Donar resposta a les sol·licituds d’informació de l’usuari a través del web.
 • En cas de contractació del servei a través d’alguna de les aplicacions de SafeTroop, per a la gestió administrativa adequada i el seguiment d’aquest servei, així com la gestió de facturació i cobrament del servei.

Recopilem dos tipus de dades i informació dels Usuaris.

 • El primer tipus correspon a informació sense identificar i no identificable pertanyent als usuaris, la qual es pot recopilar a través de l’ús que fa del lloc (safetroop.com). Desconeixem la identitat d’un usuari del qual es va recopilar informació no personal. Aquesta informació pot incloure dades d’ús acumulades i informació tècnica proporcionada pel dispositiu, tant de programari com de maquinari (com ara el tipus de navegador i el sistema operatiu que utilitza el dispositiu, les preferències d’idioma, l’hora d’accés, etc.) .), a fi de millorar la funcionalitat del nostre Lloc. Així mateix, també recopilem informació sobre la seva activitat (com pàgines visitades, navegació web, clics, accions, etc.).
 • El segon tipus d’informació és la informació personal, que és la informació individualment identificable, és a dir, la informació que identifica una persona o que pot, sense dificultat excessiva, identificar una persona. Aquesta informació inclou:

• Informació del dispositiu: recopilem informació personal procedent del dispositiu. Aquesta informació inclou dades de geolocalització, adreça IP, identificadors exclusius (com adreces MAC i UUID) i altra informació relacionada amb la seva activitat al Lloc.

• Nom, cognoms, entitat, nom d’empresa o àrea/departament i correu electrònic.

• Informació sobre el registre: quan es registri al nostre Lloc se us demanarà que ens proporcioneu certes dades, com el vostre nom i cognoms, la vostra adreça de correu electrònic o postal i una altra informació.

D’altra banda, només us enviarem comunicacions de tipus comercial, sempre que sigueu del vostre interès, amb la vostra autorització prèvia, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte, o bé si contracteu qualsevol de les nostres aplicacions, emparats a l’article 21 de la LSSICE, llevat que ens indiqueu el contrari exercint el vostre dret d’oposició a rebre aquest tipus de comunicacions.

Política d’àrea d’accés restringit per a clients

Si contracta una de les aplicacions de SafeTroop, aquest facilitarà a l’usuari que es registri la introducció de les dades d’accés necessàries, i aquestes seran la denominació del compte, els noms d’usuari i les contrasenyes. Per motius de seguretat, l’usuari haurà de modificar la contrasenya immediatament, com a molt tard la primera vegada que accedeixi al servei. L’usuari serà responsable en tot cas de la custòdia de les claus d’accés, per la qual cosa seran de la seva exclusiva responsabilitat qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se d’un ús indegut de la mateixa, així com de la seva pèrdua o qualsevol altra circumstància que pogués suposar un risc d’accés d’utilització per tercers no autoritzats. Els usuaris hauran de comunicar-ho immediatament a SafeTroop perquè aquest procedeixi al bloqueig i la substitució de la mateixa.

Les dades introduïdes pels usuaris hauran de ser exactes, actuals, veraces i seran processades i tractades en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

V.- DURANT QUANT TERMINI CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades es conservaran durant el termini imprescindible per a la finalitat concreta, sigui facilitar informació a l’usuari, o bé per gestionar el servei en cas de contractació d’una de les aplicacions. En el segon cas, una vegada que l’usuari es donés de baixa i les dades deixessin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que no es compti amb el consentiment de l’usuari per a la seva conservació, mantindrem les dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament i/o els terminis legals aplicables, tenint en compte en tot cas que ens trobem amb dades que poden ser necessàries en la investigació dun fet punible, quedant a disposició de les autoritats competents, per a latenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

S’entén per bloqueig de les dades, d’acord amb l’article 17.3 RGPD, el dret de “retenció” com a excepció de l’obligació de supressió. Això significa que les dades no seran utilitzades ni seran accessibles per a ningú, i que només seran utilitzades per al cas que hi hagi algun requeriment de tipus legal o de reclamació de responsabilitats en relació amb aquestes. Passat el període de prescripció legal en cada cas sí que es procedirà a la seva eliminació definitiva.

VI.-LEGITIMACIÓ

Tractem les teves dades sobre la base jurídica del vostre consentiment.

En tot cas, tindreu plens drets sobre les vostres dades personals i sobre l’ús de les mateixes i podreu exercitar-les en qualsevol moment, estant obligada l’empresa a donar resposta en el termini d’un mes, havent d’estar degudament justificada en cas de no procedir l’exercici de tal dret.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten són obligatòries per contactar i poder atendre la petició que ens faci arribar. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades a la web.

VII.- DESTINATARIS

A qui cedim les vostres dades?

SafeTroop no cedirà les vostres dades sense la vostra expressa autorització, amb les excepcions que a continuació s’indiquen.

Únicament per a la gestió de determinats serveis podran persones físiques o jurídiques diferents del Responsable podran tenir accés a la informació recollida.

Pot existir accés a dades per part de proveïdors, com l’allotjament web, que en tot cas no es considerarà, a efectes de la normativa vigent de protecció de dades, com a comunicació o cessió de dades, atès que es compleixen en tot moment amb els requisits de l’article 28 del RGPD pel que fa a la regulació contractual amb aquests proveïdors.

En tot cas, aquests proveïdors que tinguin la condició d’Encarregats de Tractament es comprometen davant de SafeTroop a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de les dades protegint així la confidencialitat, integritat i disponibilitat de aquests.

Fora dels supòsits anteriorment esmentats, les dades no seran cedides en cap cas, excepte a organismes públics competents i forces i cossos de seguretat de l’Estat, per raó del servei prestat a través de les diferents aplicacions, o bé a requeriment d’aquests organismes.

Igualment poden ser cedits en compliment d’una disposició legal, a l’Agència Tributària, els Jutges i els Tribunals, quan tingui l’obligació legal de facilitar-los.

VIII.- DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Com es poden exercitar els drets?

Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat dirigint-vos per escrit al Responsable al domicili indicat anteriorment oa l’adreça de correu electrònic : info@safetroop.com.

Us recordem també que, en cas de ser client, podeu revocar el vostre consentiment o oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anterior.

Si considereu que la vostra sol·licitud no s’ha atès correctament o les vostres dades no s’estan tractant de manera adequada podeu dirigir les vostres reclamacions a la Agencia Española de Protección de Datos, organisme de control de la materia a Espanya.

A continuació, us facilitem informació ampliada sobre els drets esmentats, amb accés directe al vostre exercici utilitzant els enllaços de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

A) DRET D’ACCÉS

L’article 15 del Reglament General de Protecció de Dades reconeix el dret de l’interessat a conèixer si les vostres dades personals s’estan tractant o no i els fins del tractament, les categories de dades, els destinataris, l’origen de les dades, el termini de conservació i els criteris per determinar aquest termini. Així, el responsable del tractament facilitarà còpia de les dades personals objecte de tractament mitjançant format electrònic prèvia presentació de la sol·licitud.

Igualment, podran sol·licitar al responsable: la rectificació, supressió o limitació de dades i de tractament.

Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:

 • https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf

B) DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ

Els articles 16 i 17 del Reglament General de Protecció de Dades estableixen en matèria de rectificació i supressió de les dades personals que el client o usuari sol·liciti la rectificació de les seves dades personals per considerar aquests inexactes o que aquests es completin o eliminin per no ser necessaris per als fins que van ser recollits i tractats.

Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:

 • https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
 • https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf

C) DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Linteressat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades sempre que impugni lexactitud de les dades personals. Això és, les dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la conservació, amb el consentiment de l’interessat, per a l’exercici o la defensa de reclamacions, protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic de la Unió o un determinat Estat Membre. A més, aquest serà informat pel responsable abans de laixecament de la dita limitació.

Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:

 • https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf

D) DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES

L’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades reconeix el dret de l’interessat a rebre les dades personals que l’incumbeixin, és a dir, es transmeti directament de responsable a responsable sempre que sigui tècnicament possible, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica sense que ho impedeixi el responsable a qui se’ls hagués facilitat, quan el consentiment s’hagi externalitzat expressament o intervingui contracte.

Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:

 • https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
IX.-MENORS D’EDAT

Els continguts de la web no estan adreçats a menors de 18 anys. Igualment, i per al cas concret de les dades que l’usuari faciliti, només els usuaris que tinguin 14 anys o més d’edat, poden atorgar el consentiment lliure per al tractament d’aquestes dades.

En tot cas, SafeTroop prendrà totes les mesures possibles per comprovar l’edat dels usuaris, però no es pot fer responsable de qualsevol incompliment en aquest sentit.

X.-NIVELL DE SEGURETAT

SafeTroop implantarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal d’acord amb el que preceptua el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), evitant així la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a aquests.

L’usuari, a través de la Web i App, tindrà disponible en tot moment una descripció detallada de les mesures concretes adoptades.

En tot cas, i si tot i complir totes les mesures de seguretat necessàries, la Web i/o qualsevol de les Apps patissin una bretxa de seguretat que pugui afectar els seus legítims interessos o drets, SafeTroop es compromet a informar en el termini màxim de 72 hores a l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, tal com estableix la normativa, i, en el termini de temps més breu possible, tots els usuaris que s’hagin pogut veure afectats.

En cas que l’usuari accedeixi a un lloc web de tercers des del mateix servei SafeTroop no podrà en cap cas garantir-ne la seguretat, per la qual cosa queda eximit de tota responsabilitat en cas de dany sofert per l’usuari per la utilització del lloc web o enllaç de què es tracti. Aquesta Política de Privadesa s’aplica exclusivament a la Web i Apps de SafeTroop, i no és aplicable a qualsevol altre lloc al qual l’usuari accedeixi a través d’enllaços aliens al Responsable o per qualsevol altre canal d’Internet.

XI.- CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se SafeTroop a guardar secret respecte d’aquests i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb això establert a la legislació aplicable.

Per això SafeTroop garanteix que mantindrà signats els corresponents compromisos de confidencialitat amb qualssevol persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades personals demanades.

XII.-TRANSFERÈNCIES INTERNACIONS DE DADES

S’entén com a Transferència Internacional de Dades aquella comunicació de les seves dades de caràcter personal a països ubicats fora de la Unió Europea, i més concretament fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Hi ha excepcions de països fora d’aquest espai europeu que no es consideren una transferència internacional en ser els destinataris països que la Comissió Europea de Protecció de Dades considera adequats per complir els estàndards europeus en protecció de dades.

En cas que Safetroop transfereixi informació personal fora de l’EEE, bé perquè l’emmagatzematge de les dades s’allotgi en algun servidor fora de les fronteres de l’EEE, o bé per qualsevol altre motiu, s’assegura que se signaran i/o acceptaran els contractes corresponents d’Encarregat del Tractament, així com, bé assegurar-se que l’Estat on s’allotgi la informació es troba dins dels països considerats segurs per la Comissió Europea de Protecció de Dades, cas en què no es considerarà com a Transferència Internacional de Dades, o bé, en cas contrari, que s’inclouen les clàusules contractuals reguladores de la transferència internacional esmentada, assegurant-se que el proveïdor que pugui allotjar o tractar informació de caràcter personal compleix els estàndards mínims de seguretat i principis recollits a l’RGPD.

XIII.-RESPONSABILITAT

L’usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Si us plau, informeu-nos de qualsevol canvi o error en les vostres dades personals tan aviat com sigui possible posant-vos en contacte amb nosaltres al Punt de contacte de protecció de dades: info@safetroop.com.

Adoptarem les mesures necessàries per assegurar-nos que qualsevol informació incorrecta sobre les dades sigui eliminada o modificada.

XIV.- MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els requisits d’aquesta Política de Privadesa complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la legislació de protecció de dades aplicable. En cas de contradicció entre el que està recollit en aquesta Política i els requisits a la normativa de protecció de dades aplicable, aquesta última tindrà prioritat.

SafeTroop es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat especialment per canvis al Servei, Web, Apps, o per canvis legislatius, jurisprudencials o doctrinals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada amb almenys deu dies d’antelació abans de la seva efectiva aplicació. Quan això passi, us avisarem de qualsevol canvi i us demanarem que torneu a llegir la versió més recent de la nostra Política de Privadesa i que confirmeu la seva acceptació. També podeu verificar aquesta Política periòdicament a la nostra Web i Apps, on serà visible.